Regulaminy

kształt wektor
Pierogi z pieczarkami
Pierogi z pieczarkami

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Firma Handlowo Usługowa Beata Gołyźniak, Stara Wieś 79, 33-330 Grybów (dalej jako Firma).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Polityka zawiera opis zasad ochrony danych obowiązujących w Firmie. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Właściciel Firmy; za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiada kierownik zakładu; za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są pracownicy/współpracownicy Firmy: gotuj.me

Firma powinna zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Firmy z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Firmę.

Skróty i definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

Firma oznacza Firma Handlowo Usługowa Beata Gołyźniak.

Ochrona danych osobowych – zasady ogólne

Filary ochrony danych osobowych:

 • Legalność − Firma dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 • Bezpieczeństwo − Firma zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
 • Prawa Jednostki − Firma umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
 • Rozliczalność − Firma dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

Zasady ochrony danych:
Firma przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

System ochrony danych:
System ochrony danych osobowych w Firmie składa się z następujących elementów:
Inwentaryzacja danych. Firma dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Firmie, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:

 • przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych „kryminalnych” (dane wrażliwe);
 • przypadków przetwarzania danych osób, których Firma nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);
 • przypadków przetwarzania danych dzieci;
 • profilowania;
 • współadministrowania danymi.

Rejestr. Firma opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych. Podstawy prawne. Firma zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:

 • utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
 • inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Firma przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy.

Obsługa praw jednostki. Firma spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

 • Obowiązki informacyjne. Firma przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
 • Możliwość wykonania żądań. Firma weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
 • Obsługa żądań. Firma zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
 • Zawiadamianie o naruszeniach. Firma stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
 • Minimalizacja. Firma posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
  • zasady zarządzania adekwatnością danych;
  • zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
  • zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności;
 • Bezpieczeństwo. Firma zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
  • przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
  • przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
  • dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
  • posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.
 • Przetwarzający. Firma posiada zasady doboru przetwarzających dane na jej rzecz, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
 • Eksport danych. Firma a posiada zasady weryfikacji, czy Firma nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
 • Privacy by design. Firma zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Firmie uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
 • Przetwarzanie transgraniczne. Firma posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

Inwentaryzacja

Dane wrażliwe

Firma identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych wrażliwych, Firma postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

Dane niezidentyfikowane

Firma identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

Profilowanie

Firma identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Firma postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

Współadministrowanie

Firma identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

Firma prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.

Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Firmie rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.

W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Firma uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Firma odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Firmy, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

Podstawy przetwarzania

Firma dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel Firmy) Firma dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń. Firma wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych

 • Firma dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
 • Firma ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Firmy informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Firmie, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Firmą w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.
 • Firma dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
 • Firma wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
 • W celu realizacji praw jednostki Firma zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Firmę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,
 • Firma dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

Obowiązki informacyjne

 • Firma określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
 • Firma informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
 • Firma informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
 • Firma informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
 • Firma określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam
  gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
 • Firma informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
 • Firma informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
 • Firma informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
 • Firma informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
 • Firma bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

Żądania osób

 • Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Firma wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Firma może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
 • Nieprzetwarzanie. Firma informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
 • Odmowa. Firma informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
 • Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Firma informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Firma nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
 • Kopie danych. Na żądanie Firma wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Firma wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
 • Sprostowanie danych. Firma dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Firma ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
 • Uzupełnienie danych. Firma uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Firma ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Firma nie musi przetwarzać danych, które są Firmie zbędne). Firma może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Firmę procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 • Usunięcie danych. Na żądanie osoby, Firma usuwa dane, gdy:
  • dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
  • zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
  • żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

Firma określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Firmę, Firma podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

Ograniczenie przetwarzania

Firma dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

 • osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Firma nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Firmy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Firma przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Firma informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 • Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Firma wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Firmie, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Firmy.
 • Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Firmę w oparciu o uzasadniony interes Firmy lub o powierzone Firmie zadanie w interesie publicznym, Firma uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Firmy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Firma prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Firma uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Firmę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym
  ewentualnie profilowania), Firma uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
 • Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Firma przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Firma zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Firmy chyba że taka automatyczna decyzja (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Firmą; lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub (iii) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.

MINIMALIZACJA

Firma dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

Minimalizacja zakresu

Firma zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

Firma dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

Firma przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

Minimalizacja dostępu

Firma stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

Firma stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

Firma dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

Firma dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

Minimalizacja czasu

Firma wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Firmie, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów produkcyjnych Firmy, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Firmę. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

BEZPIECZEŃSTWO

Firma zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Firmę.

Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

Firma przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

 • Firma zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
 • Firma kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
 • Firma przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Firma analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 • Firma ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Firma ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:
  • pseudonimizacja,
  • szyfrowanie danych osobowych,
  • inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  • środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Oceny skutków dla ochrony danych

Firma dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

Firma stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Firmie.

Środki bezpieczeństwa

Firma stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Firmie i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Firmę dla tych obszarów.

Zgłaszanie naruszeń

Firma stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

PRZETWARZAJĄCY

Firma posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Firmy opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Firmie.

Firma rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

EKSPORT DANYCH

Firma rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Firma okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

Firma zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Firmę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy dokument został opracowany i wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.
Załączniki stanowią integralną część niniejszej Polityki.
Załącznik nr 1- zadania Administratora
Załącznik nr 2 – zadania pracowników/współpracowników
Załącznik nr 3 – podstawowe sposoby zabezpieczenia
Załącznik nr 4 – zasady czystego biurka
Załącznik nr 5 – Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Załącznik nr 6 – Rejestr czynności, rodzaj kategorii czynności

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ GOTUJ.ME

1. WŁAŚCICIEL

1.1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.gotuj.me jest BeataGołyźniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa BeataGołyźniak, adres: Stara Wieś 79, 33 – 330 Grybów, NIP: 7342689244, REGON: 388882611 [dalej: „Właściciel serwisu”], posługujący się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej email: biuro@gotuj.me oraz numerami telefonu + 48 690 551 818.

2. USŁUGA

2.1. Za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.gotuj.me Właściciel serwisu świadczy usługi na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi integralną część umowy zawartej z klientem.
2.2. Właściciel serwisu w ramach swojej działalności prowadzonej za pośrednictwem serwisu www.gotuj.me oferuje usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu pod wskazany adres dietetycznych posiłków. W zależności od rodzaju wybranej usługi Klient otrzymuje zestaw składający się z 2 lub 3 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad) lub jeden posiłek główny (obiad) oraz opcje dodatkowe (zupa dnia, deser dnia), o określonej wartości kalorycznej. Klient ma do w wyboru 2 warianty diety: STANDARD i WEGETARIAŃSKA. Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajdują się: nazwa posiłku, data wytworzenia oraz opis potrawy. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową. Każdy zestaw dań spakowany
jest w papierową torbę ekologiczną, opatrzony naklejką informacyjną o rodzaju planu
żywieniowego, a także numerem ID oraz adresem Klienta.
2.3. Klient przeglądając strony serwisu www.gotuj.me ma możliwość zapoznania się z opisami zestawów, dokładnymi opisami posiłków, ich cechami oraz ceną. Klient ma możliwość uzyskania wszelkich informacji na temat produktów oraz usługi dzwoniąc pod numer telefonu: +48 690 551 818 w godzinach funkcjonowania biura.
2.4. Posiłki spakowane są w plastikowe pojemniki, które nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lecz nie nadają się do podgrzewania w piecach standardowych. Przed obróbką termiczną należy usunąć folię ochronną. Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 stopni Celsjusza.

3. ZAMÓWIENIE

3.1. Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego (zamówienia usługi) jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Klient składający zamówienie potwierdza przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

3.2. Przystąpienie do programu serwisu gotuj.me (złożenie zamówienia) następuje drogą telefoniczną lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.gotuj.me. Złożenie zamówienia przez klienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia pracownik serwisu gotuj.me może skontaktować się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.

3.3. Po złożeniu zamówienia na usługę serwis gotuj.me przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej wiadomość email z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ilości posiłków, ceny jednego posiłku, kosztów dostawy, ceny całkowitej, a także sposobu płatności oraz daty i preferowanej godziny dostawy. Do wiadomości email dołączony zostaje każdorazowo załącznik z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Złożenie zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na numer rachunku wymieniony w punkcie 4.1. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, klient powinien sprawdzić w swoim koncie zakładkę „spam” lub skontaktować się z serwisem gotuj.me.

3.4. Biuro serwisu www.gotuj.me przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 7:00-14:00. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu +48 690 551 818.

3.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dla realizacji zamówienia informacje, a w szczególności swoje dane obejmujące:

a) imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania;

c) dokładny adres dostawy (w przypadku kiedy adres dostawy jest inny niż adres zamieszkania);

d) przedział czasowy dostawy (dostawy realizujemy w godzinach 2:00-9:00. Godziny dostaw dla poszczególnych miast różnią się, dlatego aktualny zakres czasowy obowiązujący w danym mieście można sprawdzić w formularzu zamówień)

e) telefon kontaktowy;

f) adres email;

g) rodzaj diety;

h) długość abonamentu;

i) data pierwszej dostawy;

j) rodzaj płatności oraz informacje o:

a) chorobach istniejących oraz przebytych;

b) nadciśnieniu tętniczym;

c) cukrzycy;

d) nietolerancji laktozy;

e) zażywaniu leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w

organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;

f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;

g) alergii;

h) innych wykluczeniach pokarmowych).

3.6. Składający zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem formularza zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych, o których mowa w pkt 3.5. oraz postępować zgodnie z warunkami regulaminu. Podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić zrealizowanie zamówienia. W takim przypadku właściciel serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.

3.7. Właściciel serwisu www.gotuj.me w ramach świadczonych usług zobowiązuje się do dostarczania pod wskazany adres gotowych posiłków według wybranego przez zamawiającego programu i nie ponosi odpowiedzialności za efekty wywołane stosowaniem diety, w szczególności w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 3.5.

3.8 Właściciel serwisu www.gotuj.me nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała. W szczególności dotyczy to osób z: a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; b) zaburzeniami hormonalnymi; c) cukrzycą typu 1 lub 2; d) nietolerancją pokarmową; e) alergiami;

f) zaburzeniami metabolicznymi; g) insulinoodpornością; h) nadciśnieniem tętniczym.

3.9. W przypadku dokonywania zamówienia przez osobę fizyczną, zamawiającym usługę w serwisie gotuj.me może być jedynie osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona całkowicie. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamówienia usługi, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z serwisu internetowego www.gotuj.me oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako klienta.

3.10. Z uwagi na przedmiot świadczonych usług klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego www.gotuj.me.

3.11. Umowa zawierana jest na czas określony i trwa przez ilość dni zadeklarowanych i opłaconych przez zamawiającego. Klient ma możliwość zawieszenia na określony czas, nie dłuższy niż 14 dni, korzystania ze świadczonych przez serwis gotuj.me usług. Klient może zawiesić korzystanie z usługi poprzez zgłoszenie tego faktu właścicielowi serwisu na co najmniej 2 dni przed planowanym dniem zawieszenia świadczenia usługi.

3.12. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy wynikającej z chwilowego zawieszenia usługi przez Klienta, czas trwania umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o ilość dni usługi zawieszonych przez Klienta. 

3.13. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa”), Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy.

3.14. Usługodawca umożliwia Klientowi prawo do rezygnacji z realizacji Usługi.

3.15. Za każdy niewykorzystany w związku z rezygnacją Zestaw, Klientowi przysługuje zwrot środków, przy czym Usługodawcy przysługuje prawo do pobrania opłat w wysokości:

– 10% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych przez Formularz Zamówienia oraz za pośrednictwem BOK ;

– 20% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem serwisów pośredniczących w sprzedaży (dietly.pl, cateromarket.pl).

3.16. Zwrot środków dotyczy wyłącznie środków finansowych wykorzystanych do opłacenia Zamówienia pomniejszonych proporcjonalnie o ilość wykorzystanych dni zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zamówienia z wykorzystaniem Programu Lojalnościowego, voucherów i bonów wykorzystane w ramach tego środki nie mogą zostać zwrócone w formie środków finansowych.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Opłata za usługę następuje przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na należący do Beaty Gołyźniak rachunek bankowy o numerze 40 1140 2004 0000 3502 8122 5290 mBank w terminie do 48 godzin od dnia dokonania zamówienia. Możliwą formą zapłaty jest również płatność w gotówce przy odbiorze dla wybranych miast. Wówczas należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę podczas realizacji pierwszej dostawy.
4.2. Zamówienia opłacane w opcji płatność przelewem na konto zostaną anulowane po 3 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie wskazanym w pkt. 4.1. Termin ten liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez klienta.
4.3. Korzystanie z usług serwisu gotuj.me jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.gotuj.me. Cena usługi jest uzależniona od wariantu kalorycznego diety, ilości zestawów zamawianych pod jeden adres o jednakowej godzinie oraz od długości planowanej współpracy. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku dostawy na terenie miast wskazanych w pkt. 5.3. ceny zawierają również koszty dostawy.
4.4. Wraz z posiłkami klientowi dostarczany jest paragon lub na jego życzenie faktura VAT. Dane do faktury VAT należy dostarczyć na adres mailowy zamowienia@gotuj.me w momencie składania zamówienia.
4.5. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy zawartej za pośrednictwem serwisu www.gotuj.me utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za towar oraz kosztów dostarczenia towaru.

5. SPOSÓB DOSTAWY

5.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są codziennie przez kuriera od poniedziałku do soboty w godzinach 2:00-9:00, wyjątek stanowią miasta : Gdańsk, Gdynia, Sopot, Bydgoszcz, Toruń gdzie dostawy realizowane są w godzinach 3:00-9:00. W miastach: Nowy Sącz, Tarnów, Dębica, Łańcut, Krosno, Jasło, Grybów, Limanowa, Mszana Dolna, Rabka Zdrój, Nowy Targ, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Szczawnica, Krościenko i w miejscowościach leżących w pobliżu, dostawy na weekend realizowane są w piątek. Godzina dostawy mieszcząca się w przedziale czasowym innym niż 2:00- 9:00 dotycząca realizacji dostaw w niektórych miejscowościach jest ustalana z klientem indywidualnie. Dostawy zestawów na Święto wypadające w tygodniu realizowane są tak jak na weekend czyli dzień wcześniej. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez klienta, z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku płatności na rachunek bankowy dostawa nastąpi nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym bądź odebraniu potwierdzenia dokonania przelewu. Do dostaw przy zamówieniu na pojedyncze dni tj. poniedziałek, środę i piątek, zostanie doliczona dopłata do transportu w kwocie 10 zł do każdej dostawy.
5.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem przed dokonaniem płatności. Właściciel serwisu zobowiązuje się do realizowania usługi cateringu dietetycznego na ustalonych z Klientem warunkach. W dniu umówionej dostawy, o ustalonej z Klientem godzinie, kurier dostarcza posiłki pod wskazany adres. Za ewentualne przesunięcia czasowe dostawy, niezależne od właściciela serwisu, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
5.3. Dostawa we wskazanych miastach jest bezpłatna: Nowy Sącz, Tarnów, Gorlice, Rzeszów, Dębica, Kraków, Krosno, Jasło, Limanowa, Aglomeracja Śląska, Bielsko-Biała, Wrocław, Opole, Łódź, Częstochowa, Warszawa, Poznań, Lublin, Zamość, Przemyśl, Radom, Kielce, Nowy Targ,
Zakopane, Rabka Zdrój, Mszana Dolna, Bydgoszcz, Toruń, Sopot, Gdańsk, Gdynia.
5.4. Opłata za dostawę poza teren miast wymienionych w pkt. 5.3 jest ustalana indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu gotuj.me przed dokonaniem płatności. Opłata za dostarczenie jednego posiłku wynosi 1 zł brutto za każdy rozpoczęty kilometr pomiędzy miejscem dostawy a granicą najbliższego miasta na terenie którego dostawa jest darmowa.
5.5. Właściciel serwisu zobowiązuje się do przewożenia posiłków w warunkach chłodniczych oraz do dostarczenia zamawiającemu dań składających się wyłącznie z produktów spożywczych świeżych i nadających się do spożycia.
5.6. Zgłoszone zmiany w zamówieniu po upływie terminu określonego w pkt. 6.2. pozostaje bez wpływu na sposób realizacji zamówienia w dniu dokonania zgłoszenia.
5.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą publikowane z
odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.gotuj.me i na kanałach social media.
5.8. Nieodebranie posiłków przez zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną pod adresem wskazanym w zamówieniu jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczenia usługi w danym dniu i właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłki przez klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku klient nie ma prawa domagać się od właściciela serwisu zwrotu środków za nieodebrane posiłki.

6. ZMIANY PROGRAMU

6.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu, z tym zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie mogą powodować zmniejszenia dotychczasowego wynagrodzenia należnego za świadczone usługi. Zmiany, o których mowa powyżej mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu lub kaloryczności programu. W przypadku dokonania zmiany skutkującej zwiększeniem opłaty należnej za zamówioną usługę, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania, za okres pozostały do zakończenia programu, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą powstałą wskutek dokonania zmiany, a dotychczas uiszczoną zapłatą. Do czasu uiszczenia ww. opłaty w sposób wskazany w pkt. 4.1. realizacja zamówienia odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
6.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności klient poza obowiązkiem uiszczenia opłaty zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu gotuj.me najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu gotuj.me najpóźniej na 2 dni robocze przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku. W przypadku dokonania zmiany miejsca dostawy skutkującej powstaniem obowiązku uiszczenia kosztów dostawy, klient poza obowiązkiem poinformowania o tym fakcie serwisu zobowiązany jest do uiszczenia stosownej zapłaty.

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres email: biuro@gotuj.me, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 690 551 818 lub w formie pisemnej na adres Beata Gołyźniak: Stara Wieś 79, 33 – 325 Krużlowa Wyżna.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
datę i godzinę dostarczenia posiłku lub zestawu posiłków,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
7.2. W przypadku reklamacji jakości posiłków reklamacje należy składać w dniu dokonania dostawy danego posiłku, nie później jednak niż 6 godzin od jego dostarczenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową, telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.
7.3. Właściciel serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
7.4. W szczególnych przypadkach, kiedy reklamacja nie może zostać uznana na podstawie przesłanej dokumentacji, Właściciel serwisu może wymagać przekazania wadliwego produktu do siedziby firmy. Przekazanie odbywa się przy udziale pracowników dostarczających posiłki pod wskazany adres.
7.5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Administratorem danych osobowych jest Beata Gołyźniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy Firma Handlowo Usługowa Beata Gołyźniak, adres: Stara Wieś 79, 33 – 330 Grybów, NIP: 7342689244, REGON: 388882611, adres e-mail: biuro@gotuj.me
8.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanych dalej „Rozporządzeniem”.
8.3. Dane osobowe będą przetwarzane celem zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży towarów ze Sklepu oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych, przy czym podstawa przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu oraz przepisy prawa w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
8.4. W przypadku wyrażenia przez klienta odrębnej zgody na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu mogą być wysyłane oferty handlowe sprzedaży towarów w Sklepie, w tym promocyjne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta, która nie jest obowiązkowa i może zostać cofnięta w każdej chwili.
8.5. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (Art. 4221, § 1 Kodeksu cywilnego).
8.6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto dane mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi: wsparcia IT, firmom transportowym i kurierskim, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8.7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe czynności klient może wykonać kontaktując się z konsultantem serwisu www.gotuj.me w sposób określony w regulaminie. Zmiana w zakresie danych osobowych nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc od zgłoszenia.
8.8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8.9. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.
8.9.1. Serwis www.gotuj.me korzysta z plików cookies bezpiecznych dla urządzenia klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Klienci mogą samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki do urządzenia, a także usunąć pliki cookies. Zmiany ustawień i usunięcia plików dokonuje się za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej, a szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.9.2. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie www.gotuj.me
8. 9.3. Administrator nie dokonuje analiz preferencji klientów i nie gromadzi danych bez ich odrębnej zgody i wiedzy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

dnia 25 grudnia 2014 r.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
9.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach serwisu internetowego www.gotuj.me. Domniemywa się, że klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.
9.4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez właściciela serwisu, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.gotuj.me, a w przypadku klientów, którzy zaakceptowali Regulamin mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
9.5. W stosunku do klientów, którzy nie są konsumentami, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu serwisu www.gotuj.me, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od właściciela w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
b) utratę danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu.